Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

ÅrsplanerColourbox


Eksempler på årsplan og undervisningsplaner
Det anslåede tidsforbrug i årsplanerne er vejledende; forløb og aktiviteter kan udvides eller forkortes alt efter, hvordan du vurderer dine elever og den konkrete praksis. I eksemplerne her er medregnet størsteparten af de timer, der er beregnet til dansk på det pågældende klassetrin. Hovedparten af de foreslåede ressourcer findes på dansk3-6.gyldendal.dk.

Alle specifikke færdigheds- og vidensmål samt læringsmål formuleret til eleverne og et tegn-på-læringsperspektiv findes under hvert af portalens færdige undervisningsforløb.

Se eksempler på årsplaner og undervisningsplaner til 3., 4., 5. og 6. klasse i boksene til højre. De konkrete eksempler på års- og undervisningsplaner er tilrettelagt af Marianne Oksbjerg, som også står bag flere af litteraturforløbene på dansk3-6.gyldendal.dk.


Overblik over danskfaget
Når man skal planlægge det faglige indhold og progressionen i sin undervisning, kan man med fordel arbejde med to slags planer: en årsplan pr. skoleår og en undervisningsplan pr. forløb. Årsplanen handler i første omgang om at få overblik over sit fag. Det vil sige at få styr på fagets fire kompetenceområder, hvilke mål der knytter sig hertil, og hvad undervisningen i overskrifter kan indeholde og fokusere på.

Årsplanen kan angive færdigheds- og vidensområder, som skal prioriteres, og de undervisningsmaterialer, der skal bruges. Denne fremgangsmåde giver et godt grundlag for at bevare overblikket i planlægningsfasen. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er særligt relevant tidligt i planlægningsfasen, hvis der er boglige materialer, der skal bestilles i god tid.


Colourbox

Fra årsplan til undervisningsplan
Undervisningsplanen er en plan for det enkelte forløb, dvs. en mere detaljeret plan for hvert forløb i årsplanen. Her formulerer du, hvilke konkrete læringsmål der arbejdes med, hvilke aktiviteter der skal foregå, forslag til tegn på læring og en plan for, hvordan der skal evalueres. Undervisningsplanerne kan udarbejdes i takt med, at skoleåret skrider frem. På den måde kan man være fleksibel i forhold til de ændringer og skift af læringsfokus, som evt. opstår.

Se eksempler på undervsiningsplaner til 3., 4., 5. og 6. klasse i boksen til højre.


Skabeloner til årsplan og undervisningsplan
Årsplans-skabelonen kan hjælpe med at fastholde dit overblik over kompetenceområder og videns- og færdighedsmål i dine planlagte undervisningsforløb fordelt på et skoleår.
Skabelonen til undervisningsplan går mere i detaljen og fastholder dine overvejelser om konkrete læringsmål, tegn på læring, produkter og evalueringsform samt muligheder for differentiering i et undervisningsforløb.

Find skabelonerne i boksen til højre.
Skabeloner er udarbejdet af Charlotte Rytter
Din videre planlægning

Som støtte for din planlægning af undervisningen kan du også vælge at bruge:
1) Det interaktive lærerværktøj Planlæggeren
2) Skabelonerne til Målstyret undervisning, hvori du kan fastholde dine tanker om de forløb, du selv tilrettelægger, og siden dele de konkrete læringsmål og de forventede tegn-på-læring med eleverne.
3) mit.gyldendal.dk, hvor du kan finde redskaber til at bygge dine egne undervisningsforløb og årsplaner.