Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

 Med træningsdelen kan du lade dine elever træne deres færdigheder inden for stavning, retskrivning og grammatik. Portalens træningsdel tilbyder kvalificeret træning i forlængelse af din daglige undervisning på stave- og grammatikområdet.

Først undervisning, så træning
Det er vigtigt at være opmærksom på, at undervisning og færdigheds-træning ikke er det samme. Og at det sidste ikke kan erstatte det første. Træningsdelen er ikke undervisning i stavning og grammatik. Dine elever lærer ikke at sætte r på udsagnsord i nutid alene ved selv at arbejde sig gennem træningsopgaverne på portalen. Der skal undervisning til!

Når vi har en særskilt træningsdel på danskportalen til mellemtrinnet, er det fordi, stavning og grammatik er et fagområde indenfor dansk, der udover undervisning kræver træning og øvelse. Der er tale om færdig-heder, som i forlængelse af undervisningen skal afprøves og gentages mange gange, før de er sikkert på plads.

Øvelse gør mester
Det er en velkendt udfordring, at boglige stave- og grammatikmaterialer simpelthen ikke indeholder opgaver nok til at træne de nyligt vundne færdigheder helt sikkert på plads. Og at der løbende er brug for, at eleverne repeterer den stavning og grammatik, som de faktisk har lært.

Derfor kan dine elever på portalen finde træningsopgaver inden for et bredt spekter af stave- og grammatikfeltet – i mange forskellige svær-hedsgrader til 3.-6. klasse. Og der er mange opgaver. Med træningsdelen på portalen får du det nødvendige supplement til din undervisning i stavning og grammatik.

Når du har undervist dine elever i fx stumme bogstaver, kan gå de ind på portalens træningsdel og øve sig på netop det. Du kan også lade eleverne træne områder, som du tænker, de har styr på, men som måske trænger til genopfriskning eller mere øvelse for at sidde helt fast.

På træningsdelen kan du finde udfordringer til de elever, der har let ved stoffet, og som derfor ofte ikke tilgodeses tilstrækkeligt i undervisnings-materialernes øvelser. Endelig kan du vælge at bruge udvalgte opgavesæt til evaluering af dine elevers færdigheder inden for et bestemt område.

Træningshæfte
Med det printbare Træningshæfte kan du og dine elever få overblik over, hvilke opgaver eleverne har løst. Hæftet er gratis, og du kan downloade det som pdf her i Gyldendals webshop. Du skal åbne fanen Ekstramaterialer.

Fælles Mål
Læringsmål for stave- og grammatikområdet skal opstilles for den undervisning, der går forud for elevernes træning her på portalen. Du kan læse mere om træningsdelen og målsætning og se vores forslag til relevante færdigheds- og vidensmål for stave- og grammatikundervisning her

Værd at vide om træningsdelen:

Hvad indeholder træningsdelen?
Træningsdelens opgaver er inddelt i fem hovedområder:
• Lyde og bogstaver
• Stavning
• Bøjning
• Grammatik
• Tegnsætning

Niveau og differentiering
Både områder og opgaver er tilpasset mellemtrinnets elever. Det er imidlertid meget forskelligt, i hvilken takt elevers staveudvikling forløber. Det er også forskelligt, hvordan og hvornår de forskellige grammatik- områder introduceres i den enkelte klasse. Derfor er der ikke klassemarkering på de enkelte opgavesæt, og niveauet er kun sjældent overfor eleverne markeret med 1 eller 2. Til gengæld kan du finde en markering i to niveauer  (* eller **) i oversigten over alle opgaver på træningsdelen, som du finder her og i resurseboksen til højre.

Der er rig mulighed for at differentiere, både individuelt og i forhold til den konkrete klasse. Der er en vis progression i opstillingen af opgavesæt, sådan at de letteste opgavesæt inden for et område ligger øverst. Også inden for det enkelte opgavesæt vil det være sådan, at hvis ikke opgaverne alle er på det samme niveau, så vil de mest basale opgaver komme først og blive fulgt af én eller flere sværere opgaver. Det betyder, at du som lærer kan differentiere dine elevers træning ved at bede den enkelte elev arbejde med de opgavesæt, som svarer til hans eller hendes niveau.

Træningsdelen vil løbende blive udbygget med flere opgaver til nye områder og alle niveauer.

Navigation i træningsdelen
Under de røde overskrifter ligger de enkelte opgavesæt. Hvert sæt består af 2-5 opgaver, hver med 6-10 enkeltopgaver. Når eleverne klikker på et opgavesæt, åbner dette i et nyt vindue. Her kan eleven på den røde linje se, hvor mange opgaver sættet består af.

Træningsdelens hovedområder ses som overskrifter i venstremenuen. Når du klikker på et hovedområde, fx Stavning, folder menuen sig ud med delområder, fx Vokaler, Konsonanter, Dobbelt konsonant. For at komme ind til opgaverne klikker du (og eleverne) på et delområde i venstre- menuen eller på det tilhørende ikon, der nu ses i midterfeltet.

Herfra kommer I ind til en lille introducerende tekst til eleven. Den er ment som en appetitvækker, der skal spore eleverne ind på det område, de skal træne her.

Ude i højremenuen ses nu de forskellige konkrete træningsområder samlet under røde overskrifter. Her finder du også en kort tekst Til læreren, om hvad eleverne skal have lært for at få udbytte af træningen, og hvordan du evt. kan differentiere elevernes træning her.

Træning med respons
Når eleverne har løst en opgave, kan de klikke på Tjek besvarelse og få at vide, om svaret var korrekt. Hvis ikke, vil der nogle gange være en lille hjælpetekst. Eleven har 3 forsøg til at løse en opgave.

Efter tredje forsøg vises den rigtige besvarelse, og eleven kan se, hvor der eventuelt stadig er fejl i hans/hendes besvarelse.

Når eleven har løst alle opgaver i opgavesættet, trykker han/hun på Afslut opgave. Nu vises en oversigt over sættets opgaver, hvor eleven kan se, hvor korrekt den enkelte opgave blev løst. Dette samlede resultat kan nu udskrives. Eleven kan også vælge at klikke på Del med lærer. Resultatet sendes så automatisk til mitgyldendal.dk, hvor du kan se det under Resultater. Alle brugere af et digitalt Gyldendal-produkt har gratis adgang til mit.gyldendal.dk

Eleven kan når som helst afbryde arbejdet med et opgavesæt. Næste gang der klikkes på samme opgavesæt, vil eleven blive spurgt, om han/hun ønsker at fortsætte fra sidst eller begynde forfra.

Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at man kan maksimere opgavevinduet, og at der kan scrolles op og ned ude i højre side af opgavefeltet. Man skal have curseren derover, før scroll-baren viser sig.

Kontakt os ...
Du må meget gerne kontakte os, hvis du eller dine elever finder fejl i opgaverne, eller I støder på funktioner, der ikke virker hensigtsmæssige. Skriv til dansk3-6@gyldendal.dk

Din adgang til elevernes testresultater

Du kan med det gratis site mitGyldendal få adgang til dine elevers resultater fra de digitale produkter fra Gyldendal, jeres skole har abonnement på.

1.
Du går først til adressen mitgyldendal.dk, hvor du logger ind med UniLogin.

2.
Herefter vælger du i venstremenuen punktet ”Resultater”. Du kommer nu til resultatsamlingen, hvor du kan vælge, hvilke fag, produkter og klasser/elever, du vil se resultater fra.

3.
Når du har valgt dine indstillinger (dvs. fag, produkt etc.), trykker du på ”øjet” i skærmens øverste højre hjørne, og du får nu vist resultaterne for de elever, du ønsker. Du kan vælge en oversigtsvisning, hvor du blot får de samlede resultater for hver elev, eller du kan få vist de konkrete besvarelser fra hver elev.

Vær opmærksom på, at dine elever skal have trykket på ”Del med lærer” efter at have afsluttet deres opgaver, for at du kan få vist deres resultater.