Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Forfatterne


Forfatterne på dansk.gyldendal.dk 3-6 har særlige indsigter i de faglige felter inden for danskfaget, som de hver især har skrevet undervisningsforløb og danskaktiviteter til. Det gælder inden for litteratur, læsning, skriftlig fremstilling og kommunikation.

Netop kombinationen af faglig viden og undervisningserfaring er samlet set med til at sikre, at den undervisning, der præsenteres på portalen giver de bedste oplæg til en inspirerende og velunderbygget daglig undervisningspraksis.

 


Camilla Nadja Allerup
Lærer og cand.pæd. i dansk didaktik med speciale i litteraturfilosofi. Har gennem 15 år undervist i dansk grundskolen. Har udarbejdet flere forløb til portalen vedrørende værklæsning på mellemtrinnet. Erfaring med supervision af dansklærere i forhold til formidling af danskfaget.


Sanne Paustian Billesbølle

Lærer og cand.pæd. i dansk didaktik med speciale i litteraturdidaktik. Har gennem flere år undervist i dansk og billedkunst i grundskolen. Erfaring med redaktion af undervisningsmaterialer – analoge og digitale – til dansk i grundskolen. Har udarbejdet en lang række forløb til portalen – bl.a. seks forløb om medier og kommunikation samt forløb om billedfortællinger og værklæsning på mellemtrinnet.


Nicoline Dahlberg

Cand.mag. i litteraturvidenskab. Publicering af artikler om børne- og ungdomslitteratur i bl.a. Nedslag i børnelitteraturforskningen, fagbladet Folkeskolen, DANSK, Klods-Hans og Skolebiblioteket. Redaktion af børnebøger og undervisningsmaterialer til grundskole og læreruddannelse.
Har stået for udarbejdelse af en stribe litteraturforløb til 3.-4. klasse på portalen.


Trine Ferdinand

Lærer og cand. pæd. i dansk og en pæd. diplom i it og medier. Pædagogisk konsulent (grundskolen) på CFU, Campus Carlsberg med ansvar for rådgivning og vejledning i valg og brug af læremidler og digitale værktøjer inden for dansk. Har tilrettelagt innovationsforløb på portalen.


Bente Haugbøl
Lærer med stor interesse og engagement i læsning, udvikling af læseforståelse, litteraturarbejde, faglig læsning, herunder optaget af dansk som andensprogsdimensionen i undervisningen, sprogforståelse og fagligt løft af alle elever. Opfatter IT i undervisningen og brug af digitale læremidler som vigtige afsæt for at kunne tage udgangspunkt i eleverne i forudsætninger og deres verdner og for at kunne arbejde med et læringsideal, hvor eleven er producent og formidler.
Har stået for udarbejdelsen af flere litteratur- og kommunikationsforløb på portalen.


Christina Holdt Saldern 

Lærer, læsevejleder og cand.pæd. i dansk didaktik med speciale i æstetiske oplevelser i litteraturundervisningen. Har gennem 11 år undervist i dansk, kristendom og billedkunst i grundskolen. Pædagogisk konsulent i Folkekirkens skoletjeneste. Udarbejder undervisningsforløb til kristendomskundskab i grundskolen og kurser til lærere og præster. Forfatter til flere litterære temaforløb på portalen.


Kirsten Jakobsen
Lærer og læsekonsulent. Underviser på bl.a. læsevejlederuddannelsen. Har været medudvikler og projektleder på store forsøgs- og udviklingsarbejder om især e-læring og it-baseret undervisning. Forfatter til en lang række undervisningsmaterialer om læsning og læseundervisning til grundskolen, bl.a. Billy i bogen, Læsningens landskab og Spot på ord. Er i særlig grad optaget af undervisningsdifferentiering, både generelt og i den daglige undervisningspraksis.
Har stået for udarbejdelse af en lang række undervisningsforløb inden for læseområdet til 3.-5. klasse på portalen.

Simone Jolak
Lærer med bachelor i dansk (opgavetitel ”Moderne billedfortællinger på mellemtrinnet”). Har særlig interesse for moderne børnelitteratur – og særligt i Kim Fupz Aakesons forfatterskab. Underviser i dansk, matematik og drama i indskolingen på Ørestad Friskole. Forfatter til litteraturforløbet Køteren på portalen.


Anna Karlskov Skyggebjerg
Lektor, ph.d. og ansat på Aarhus Universitet, Faculty of Arts. Uddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i didaktik og koordinator for Masteruddannelsen i børnelitteratur. Forfatter til artikler om litteraturpædagogiske emner, adskillige undervisningsmaterialer om litteratur- og forfatterskabslæsning på mellemtrinnet samt litteraturforløb på portalen.


Kirsten Koch Jensen

Lærer og læsekonsulent. Erfaring med undervisning i dansk i folkeskolen gennem mange år. Forfatter til både skøn- og faglitteratur og har udviklet undervisningsmaterialer om sprog og læsning til grundskolen, bl.a. Læsetaklinger og Spot på ord. Har i særlig grad fokus på fremstilling af tekster og opgaver, der kan imødekomme kravene til en differentieret læseundervisning.
Har stået for udarbejdelse af en lang række undervisningsforløb inden for læseområdet til 3.-5. klasse på portalen.


Dorte Kamstrup
Cand. mag. i dansk og medieæstetik. Skolekonsulent i Slagelse Kommune. Har undervist i dansk på læreruddannelsen i mange år, samt i efter- og videreuddannelse af lærere og læsevejledere. Holder en række kurser i læse- og skrivedidaktik. Er i særlig grad optaget af læsning og skrivning i alle fag og i hele skoleforløbet.
Har stået for udarbejdelse af flere læseforløb under overskriften ”Læs om …”, og står bag de udvalgte artikler fra Læsemagasinet, der også ligger på portalen.


Lone Nielsen

Lærer og skolebibliotekar, samt pædagogisk konsulent i dansk, CFU-Sjælland. Har gennemgået kurset ”Kagan Cooperative Learning – Winther Academy” i USA.  Interesserer sig i særlig grad for den senmoderne billedfortælling i litteraturundervisningen, multimodal kommunikation og de mundtlige genrer I undervisningen.
Forfatter til litteraturforløbet Læs med fordobling på portalen.


Marianne Oksbjerg

Lærer, skolebibliotekar og cand. pæd. i didaktik (dansk). Har undervist i dansk i grundskolen i mange år og har erfaring med undervisning i dansk på læreruddannelsen. Er særligt interesseret i læremidlers rolle i litteraturundervisningen og i læring og dannelse generelt. Har bidraget til antologien Litteraturlyst og læring og til flere tidsskrifter med artikler om litteraturundervisning, læring og elevers udvikling af kommunikationskritisk kompetence. Forfatter til flere litteratur- og nabosprogsforløb til 3.-6. klasse på portalen.


Elsebeth Otzen
Lærer og cand.pæd. i dansk, exam.art. i audiologopædi. Lektor i dansk og underviser på læreruddannelsen, på læsevejlederuddannelsen samt på efter- og videreuddannelseskurser og konferencer. Deltagelse i udviklingsarbejderne Projekt Lærerstuderende som læsemakkere og Projekt Faglig læsning, og publicering af artikler til fagblade. Forfatter til flere undervisningsmaterialer om læsning og læsestrategier, læsevanskeligheder og skriftlig fremstilling bl.a. serien Springbrættet og serien Læsespringet.
Har stået for udarbejdelse af forløb til skriftlig fremstilling på portalen.


Lisa Pind og Lonni Larsen

Lærere på Stengård skole i Lyngby og holder løbende kurser om innovation i grundskolen. Har i fællesskab udarbejdet innovationsforløb på portalen.


Jørgen Schack

Cand.mag i dansk og seniorforsker i Dansk Sprognævn. Redaktør på Retskrivningsordbogen. Medlem af arbejdsgruppen for de nationale test og Opgavekommissionen for dansk læsning og retskrivning. Har bl.a. forsket i hyppige fejltyper i danske elevers stavning.
Har stået for udarbejdelse af opgaverne i Træningsdelen på portalen.


Astrid Ravn Skovse

Cand.mag. i dansk og journalistik. Har undervist i dansk som andetsprog og samfundsfag på VUC. Redaktion af undervisningsmaterialer til grundskolen og gymnasiet. Særlig erfaring med redigering af læsematerialer og med digitale udgivelser.
Har stået for udarbejdelse af flere af læseforløbene under overskriften ”Læs om …” på portalen.


Mette Bechmann Westergaard

Folkeskolelærer, skolebibliotekar og Master i Børnelitteratur. Har undervist på mellemtrinnet og i udskolingen siden 1998. Lærebogsforfatter til bl.a. Ned i Novellen, undervisningshæfter til fiktionsserien Os fra Blomsterkvarteret og anmelder af skønlitteratur på fagbladet Folkeskolen. Foredragsholder om litteraturpædagogik i folkeskoleregi. Forfatter til flere forløb til 3.-4. klasse på portalen.

Jane Østergaard Madsen 
Lærer, skolebibliotekar/læringsvejleder, cand. pæd. i dansk didaktik med speciale i æstetiske oplevelser i litteraturundervisningen. Underviser i dansk i overbygningen. Forfatter til flere litterære temaforløb på portalen.