Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Differentiering

 

En differentieret og inkluderende undervisning med danskportalen understøttes overordnet på to måder:

1. For det første er der de aspekter, der i forvejen er indarbejdet i portalens opbygning og de færdige undervisningsforløb.

2. For det andet er der de tiltag, som læreren selv kan gøre med afsæt i portalen.


DEN INDBYGGEDE DIFFERENTIERING
Overordnet støtter portalen principperne om differentiering i kraft af sin fleksibilitet og mulighed for variation. Både i forhold til metodevalg, organisationsformer, indhold og aktiviteter vægtes en høj grad af variation.

I forhold til undervisningens indhold tilbyder portalen et bredt udvalg af teksttyper og genrer som genstand for analyse. Her er repræsenteret et udvidet og bredt tekstbegreb, hvor tekster af forskellige modaliteter samt både fag- og ikke-fagtekster inddrages i det danskfaglige arbejde. Det brede udvalg giver mulighed for variation af indhold og mulighed for afprøvning af mange læsemåder og tilgodeser dermed flere elever.


At lytte og/eller læse teksterne

Mange af teksterne i portalens Bibliotek findes både på skrift og indspillet som lyd. Dette gælder særligt de lidt længere og sværere tekster samt teksterne på svensk og norsk.

Muligheden for både at kunne læse og lytte til en tekst er tænkt som et inkluderende tiltag, der understøtter alle elevers mulighed for at deltage i fællesskabet omkring tekstlæsningen.

Tilpas skriften på fagportalerne

Eleverne kan selv indstille størrelsen og udseendet på skriften i indholdsfeltet på alle Gyldendals fagportaler. De har mulighed for at vælge mellem skrift med eller uden fødder – samt at øge størrelsen på skriften.


At tilgå det samme stof på flere måder
I forhold til elevernes eget produktive arbejde tænkes i flere modaliteter. I en meddigtningsopgave vil det fx være muligt at vælge mellem en skriveopgave og en lydindspilningsopgave.

På den måde tilgodeses også de elever, der kan være udfordret i den skriftlige fremstilling, men som stadig har noget på hjertet, de skal have mulighed for at udtrykke. Dette ses til eksempel i værkforløbet om billedfortællingen Glaskuplen :

Skriv et digt, eller lav en lydreportage, som du indspiller med Soundation.
Produktet skal beskrive Mandens tanker eller oplevelser i det tidsrum, som billedfortællingen foregår i.


Variation i paletten af undervisningsforløb
Aktiviteterne i de færdige undervisningsforløb på portalen varieres i høj grad, hvad angår metoder, redskaber og organisationsformer. I de enkelte forløb er aktiviteterne præget af både receptive og produktive opgaver. Der er opgaver, hvor eleverne skal skrive, læse, agere, spille, lege, tale, tegne, lytte eller udtrykke sig gennem flere modaliteter. Der er gruppearbejde, individuelt arbejde, makkerarbejde og fælles klassearbejde.

Der er aktiviteter centreret om analyse, fortolkning, træning, anvendelse af strategier, perspektiveringer, produktion, refleksion, fortælling, vidensdeling etc. Mangfoldigheden af aktiviteter sikrer den variation, der er et væsentligt udgangspunkt for at kunne imødekomme princippet om undervisningsdifferentiering.


Differentiering i det enkelte forløb
Differentieringen er også implementeret i de enkelte forløb og i forløbets enkelte aktiviteter og opgaver. I nogle forløb vil der være suppleret med ekstraopgaver eller i lærerdelen indgå forslag til, hvordan opgaver kan tages ind eller udelades. Dette er med til at skabe en fleksibilitet.

I flere forløb er der mulighed for at vælge mellem forskellige opgaver eller forskellige måder at løse dem på. Dette gør sig ikke gældende som et konsekvent princip, da klassefællesskabet også skal sikres gennem en fælles referenceramme. Enkelte mere træningsprægede opgaver byder på en eksplicit differentieringsmulighed gennem niveausatte aktiviteter. Dette gør sig bl.a. gældende i forløbene: Brug strategier 1-2, Faglig læsning 1-2, Læs på nettet 1-2 og Brug læseteknikker 1-2.


En aktiv position i klassefællesskabet
På opgave- og spørgsmålsplan kan differentieringen ligeledes være indtænkt i form af åbne spørgsmålsformuleringer, eller spørgsmål der relaterer sig til elevens holdninger og meninger, og ikke kun til elevens faglige formåen, således at flere elever tilbydes en aktiv position i klassefælleskabet.

I forløbet Billedfortællinger 2 bruges eksempelvis følgende formuleringer i klassesamtalen:

Hvad synes du om billedfortællingen?
Kan du bruge billedfortællingen til at tænke over dit eget liv?


Opgavebanken
Opgavebanken findes flere forskellige kortere ekstraopgaver, der kan anvendes på forskellig vis. Opgaverne kan bruges som supplement til de elever der trænger til ekstra udfordringer inden for de enkelte fagområder, eller de kan bruges som alternativer til de elever, der har brug for andre tilgange.

DEN LÆRERAKTIVEREDE DIFFERENTIERING
Det vigtigste i stilladseringen af den differentierede og inkluderende undervisning er læreren.
Læreren må både i planlægningsfasen og i undervisningens gennemførelse indtænke undervisningsdifferentiering som et væsentligt element, herunder kende sine elever særdeles godt. I forhold til at bruge portalen i undervisningen er det især i rammesætningen og organiseringen, at læreren kan strukturere differentieringen.


Organiseringen af undervisningen
I organiseringen af portalinddragelsen kan læreren tilgodese princippet ved at gøre sig overvejelser omkring gruppesammensætningen. Skal der laves grupper, hvor eleverne kan supplere og støtte hinanden, eller skal der laves grupper, hvor enkelte grupper kan have behov for ekstra lærerstøtte?


Elevernes forudsætninger
Det kan endvidere være en fordel at gøre sig overvejelser i forhold til instruktionen og gennemførelsen af opgaverne. Kan eleverne selv læse og dernæst løse opgaverne, kan de støtte hinanden, vil det være nødvendigt med en fælles instruktion, eller vil der være elever, der har brug for ekstra lærerstøtte i denne fase?

På samme måde kan det overvejes, om de tekster, der skal læses, med fordel skal læses højt enten af elever i grupper eller af læreren. Det er desuden muligt at anvende syntetisk oplæsning som understøttelse af tekstlæsningen og i forbindelse med elevernes egen skrivning med programmet CD-ORD.  


Læringsmål
I de færdige undervisningsforløb er der fastsat en række elevhenvendte læringsmål. Men indenfor disse mål har læreren mulighed for at opstille differentierede og individuelle mål for den enkelte elev og gerne i samarbejde med eleven selv. Hvad skal jeg have ud af dette forløb? Hvad er et realistisk læringsmål?

Portalens indbyggede fleksibilitet muliggør, at læreren selv kan supplere med alternative aktiviteter, andre måder at løse opgaverne på, andre organisationsformer eller et andet supplerende eller alternativt indhold.


Differentieret grammatiktræning
Træningsdelen på portalen kan fungere som et differentierende værktøj i forbindelse med grammatiktræningen. De forskellige øvelser har en indbygget progression, og læreren kan vælge at styre brugen på flere måder. Eleverne kan starte forskellige steder eller arbejde med forskellige områder, der kræver ekstra træning. Eleverne kan også starte samme sted men med forskellige mål.   


Elevinddragelse
Et vigtigt element i skabelsen af en differentieret undervisning er elevinddragelsen. For at den enkelte elev kan arbejde aktivt med sin egen læreproces, må eleven også indgå som en aktiv del af denne både i planlægningen og i gennemførelsen.

I undervisningen med portalen betyder det flere ting. Fx at eleverne er aktive deltagere i alle processer i aktivitets- og opgavearbejdet, at eleverne kan delagtiggøres i målsætningen af forløbene, og at der er en vis portion valgfrihed og fleksibilitet. Dette er både indbygget i portalens struktur og kan udfoldes yderligere af lærerens rammesætning af danskarbejdet.

Portalens stillads – lærerens overvejelser og valg …

At få skabt en differentieret og inkluderende undervisning i det daglige arbejde med danskportalen vil kort sagt være et samspil mellem det stillads og de forudsætninger, som portalens form og indhold skaber, og lærerens egne overvejelser og tiltag i både planlægningen og gennemførelsen af undervisningen.

Med lærerværktøjet Planlæggeren her på portalen kan læreren hurtigt få et overblik over alle forløb på portalen. Her kan forløbene sammensættes til individuelle årsplaner, der kan tilpasses den enkelte klasse, og læreren vil samtidig få et overblik over hvilke trinmål, der er "i spil" i planlægningsfasen.