Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Inklusion i danskfagetNærværende artikel med tilhørende bilag er udarbejdet af Pernille Sørensen, læsevejleder, specialundervisningskoordinator, projektleder og underviser i Læsehuset på Ganløse Skole.
Mail: prnille@get2net.dk

Getty Images

I takt med at tanken om inklusion udfolder sig på landets skoler, stiger kravet til dansklærerens didaktiske og metodiske overblik i forhold til at tilgodese de enkelte elevers forskellige behov i undervisningen. Udfordringen består i at tilbyde alle elever en undervisning, der tager udgangspunkt i netop deres forudsætninger og potentialer inden for fællesskabets ramme. I den sammenhæng er differentiering et væsentligt omdrejningspunkt. Artiklen her sætter fokus på nogle af de overvejelser, strategier og metoder, du som dansklærer kan bringe ind i din undervisning for at øge rummeligheden i faget.

Sigtet er at inspirere til, hvordan du i din undervisning kan tilgodese børn, der er ramt på deres læsefærdighed. Det kan være børn, der har dyslektiske træk eller vanskeligheder med ordafkodningen, børn med forståelsesproblemer eller børn, som af en eller anden årsag bare er forsinket i deres skriftsproglige udvikling. Det ligger uden for artiklens ramme at inddrage børn med andre kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder, selv om også de vil kunne profitere af den struktur, systematik og tydelighed, som er den didaktiske klangbund i artiklen.

Inklusion med fagportalen til dansk 3.-6. klasse

Danskportalen byder på gode muligheder for at praktisere en inkluderende danskundervisning. Muligheden for at få teksterne i de enkelte forløb læst op støtter elever, der er ramt på deres læsefærdighed. Men også elever, der har hukommelsesmæssige vanskeligheder vil kunne profitere af denne støtte, idet tekstens indhold let kan gentages de gange, det er nødvendigt. For ydereligere at støtte elever med afkodnings- og hukommelsesmæssige vanskeligheder kan Adgang for alle (adgangforalle.dk) downloades, hvilket giver mulighed for, at sitets opgaver og informerende tekster også kan blive læst op. Disse to funktioner i kombination med hinanden betyder, at flere elever vil kunne arbejde selvstændigt med teksterne, hvilket kan frigive lærertid, som kan anvendes til øvrigt arbejde med de enkelte elevers forskellige læringsmål.

Der er på dansk3-6.gyldendal.dk ligeledes mulighed for, at eleverne svarer på opgaverne digitalt. Det er en stor fordel for de elever, der har en dårlig finmotorik eller har svært ved at holde styr på løsark. Det er oplagt at koble brugen af CD-ord på det skriftlige arbejde, idet det støtter eleverne i skrive- og staveprocessen, hvilket betyder, at de i langt højere grad kan arbejde selvstændigt og samtidig opleve mestring.En palet af læseforløb med mange muligheder

De færdige undervisningsforløb på portalen under menupunkterne Læs om og Læseforståelse lægger i høj grad op til arbejdet med multiple undervisningsstrategier, der også introduceres i artiklen. Alle læseforløb lægger op til før-, under- og efter-læseaktiviteter, og i forløbene Brug strategier 1 og 2 gives gennem informerende tekst og i lærervejledningen støtte til, hvad læsestrategier omhandler. Denne information kan dog ikke stå alene, hvilket også påpeges i lærervejledningen. Det er nødvendigt, at du som lærer selv gennemtænker, hvordan du vil introducere strategierne for eleverne – altså hvordan du giver dem viden om, hvad strategierne omhandler, samt hvornår og hvordan de anvendes sådan, at der bliver en god overførselsværdi inden for fagets tekster og de enkelte fag i skolen imellem. I det arbejde kan du med fordel indtænke de didaktiske redskaber modellering og scaffolding/stilladsering, der beskrives i artiklen.

Forløbene Læseteknik og Læs ord giver eleverne mulighed for at træne afkodning og læsehastighed. Det giver god mulighed for konkret at arbejde med de enkelte elevers læringsmål inden for den ovenfor gengivne læsemodel, og spiller godt sammen med den daglige læsetræning.Lige adgang til litteraturen


Portalens bibliotek rummer en stor samling af tekster, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med læselog, rollelæsning og de multiple undervisningsstrategier. Det er en stor fordel, at teksterne er til stede i klasselokalet, og at muligheden for oplæsning findes. Det øger i høj grad rummeligheden i faget og betyder, at eleverne i højere grad har lige adgang til den litteratur, der anvendes.Introduktion til portalen – en ramme for fællesskab


Det kan anbefales, at der bruges tid på at introducere opbygningen af portalen for eleverne, således at læserute og navigation bliver tydelig for dem. I dette arbejde kan dansklæreren koble brugen af øvrige digitale hjælpemidler på, således at de kommer til at indgå i en naturlig sammenhæng – altså hvilken hjælp kan eleverne hente, hvis de ikke selv kan læse teksterne eller opgaverne på siden.

Danskportalen åbner med sin brede vifte af tekster og opgaver muligheden for, at alle elever kan tilbydes en undervisning, der tager udgangspunkt i netop deres forudsætninger og potentialer inden for fællesskabets ramme. Og det er en god håndsrækning i en tid, hvor dansklærerens didaktiske og metodiske overblik udfordres i takt med at kravene til undervisningsdifferentiering skærpes.